Gegevensbeschermingsverklaring

De bescherming van uw persoonsgegevens en uw recht op zelfbeschikking over de persoonsgegevens spelen altijd al een grote rol binnen de TOPMOTIVE Groep. Hieronder willen we u conform art. 13, 14 en 21 van de Europese Algemene Verordening Persoonsgegevens (APV) informeren hoe uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt en welke rechten u als betroffen persoon heeft. De volgende algemene informatie is geldig vanaf 21-05-2018 en vervangt eventuele eerdere informatie. Voor speciale verwerkingssituaties ontvangt u aparte of aanvullende informatie, indien dit nodig is. Dit omvat bijvoorbeeld de verklaringen inzake gegevensbescherming op onze website, deelnemingsvoorwaarden voor bijeenkomsten of informatie in het kader van toestemmingsverklaringen. De volgende algemene informatie wordt indien nodig geactualiseerd.

1. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS EN HOE KUNT U DE VERANTWOORDELIJKE GEGEVENSBESCHERMING BEREIKEN?


Verantwoordelijke i.d.z.v. art. 4 nr. 7 DSGVO:

DVSE Gesellschaft für Datenverarbeitung, Service und Entwicklung mbH
Lise-Meitner-Straße 4
22941 Bargteheide
Duitsland

Bedrijfsleiders:

Krunoslav Bagaric, Reinhard Bleicken, Udo Knabe-Paulsen, Anja Pleus
Telefoon: +49 4532 201401
E-mail: info@topmotive.eu


Contactgegevens verantwoordelijke gegevensbescherming:

DVSE Gesellschaft für Datenverarbeitung, Service und Entwicklung mbH
Verantwoordelijke gegevensbescherming
Lise-Meitner-Straße 4
22941 Bargteheide
Duitsland

Telefoon: +49 4532 201401
E-mail: info@topmotive.eu

2. WELKE CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR ONS VERWERKT EN WAAR KOMEN ZE VANDAAN?

Een groot deel van de persoonsgegevens verzamelen we direct bij u of de gegevens ontstaan onvermijdelijk vanwege de betreffende zakelijke relatie. Het kan echter in het kader van de onder punt 3 genoemde verwerking nodig zijn om persoonsgegevens uit andere bronnen te gebruiken. Dit vindt uiteraard plaats onder naleving van de wettelijke gegevensbeschermingsvoorschriften. In dergelijke gevallen kunnen de persoonsgegevens stammen uit openbaar toegankelijke bronnen (bijv. handelsregister, verenigingsregister, meldregister, eigendomsregisters, lijst van schuldenaren, persberichten en internetzoekopdrachten), van verbonden bedrijven of van andere derden (bijv. kredietregistratiebureaus, adresbedrijven en overheid).

Afhankelijk van de verwerkingstaak en -doel worden bijv. de volgende gegevens verwerkt: stamgegevens van de persoon (bijv. naam, geboortedatum), contact- en adresgegevens (bijv. adres, e-mailadres, telefoonnr.), bankgegevens, ordergegevens (bijv. soort en hoeveelheid bestelde goederen of afgenomen diensten), historische gegevens over de zakelijke relatie met TOPMOTIVE Groep of gegevens in het kader van het lopende contactonderhoud, zoals gegevens over plaatsgevonden communicatie incl. datum, tijd en doel.

Voor zover u websites van de TOPMOTIVE Groep opent of andere door ons beschikbaar gestelde elektronische diensten gebruikt, wordt verschillende IT-specifieke informatie door ons verwerkt. Daartoe behoren naast soort, tijd en duur van het bezoek ook de door u gebruikte IP-adressen, gegevens over de door u gebruikte eindapparatuur zoals besturingssysteem en browser en de hoeveelheid overgedragen gegevens. In het kader van de onder punt 3 genoemde verwerking worden daarbij ook zgn. ‘Cookies’ gebruikt. Meer informatie vindt u in het kader van de specifieke informatie inzake gegevensbescherming van de betreffende website of betreffende elektronische dienst. Voor de websites is de informatie aan het eind van dit document te vinden.

3. VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKT EN OP BASIS VAN WELKE RECHTSGRONDSLAG?

De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats conform de voorschriften van de Europese algemene verordening persoonsgegevens (APV, DSGVO), de Duitse wet inzake bescherming van persoonsgegevens in de versie van 30-06-2017 (BDSG-neu) en andere eventueel toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming.

3.1 Verwerking voor het uitvoeren van een overeenkomst of voor precontractuele maatregelen conform art. 6 alinea 1, regel 1 lid b) DSGVO

Een groot deel van de persoonsgegevens wordt door ons verwerkt om overeenkomsten met u uit te kunnen voeren of om op uw verzoek precontractuele maatregelen uit te voeren. Rechtsgrond hiervoor is art. 6 alinea 1 regel 1 lid b) DSGVO. De verwerkingstaken incl. de bijbehorende doelen komen in het bijzonder voort uit de betreffende overeenkomst. Eveneens vereist zijn in dit kader de op de opdracht betrekking hebbende communicatie, de documentatie van transacties, het boeken van zakelijke voorvallen en reclamatieverwerking inclusief uitvoeren van eventuele garanties.

3.2 Verwerking voor het uitvoeren van wettelijke verplichtingen of voor het uitvoeren van openbare belangen conform art. 6 alinea 1 regel 1 lid c) en lid e) DSGVO

Alle bedrijven van de TOPMOTIVE Groep moeten, net als andere bedrijven, voldoen aan verschillende wettelijke verplichtingen. Hierbij moeten ook persoonsgegevens worden verwerkt. Rechtsgrond hiervoor is art. 6 alinea 1 regel 1 lid c) DSGVO. Verder kan het voorkomen dat persoonsgegevens moeten worden verwerkt voor het uitvoeren van openbare belangen. Rechtsgrond hiervoor is art. 6 alinea 1 regel 1 lid e) DSGVO.

De vereisten en de daaruit voortkomende verwerkingstaken en -doeleinden vloeien in het bijzonder voort uit het handels- en belastingrecht, maar ook uit andere wettelijke toezichtsvereisten of vereisten van de overheid. De bewaartermijnen voor zakelijke documenten vereisten bijv. dat vele documenten incl. de daarin opgenomen persoonsgegevens langdurig worden opgeslagen.

De vereisten en de daaruit voortkomende verwerkingstaken en -doeleinden vloeien in het bijzonder voort uit het handels- en belastingrecht, maar ook uit andere wettelijke toezichtsvereisten of vereisten van de overheid. De bewaartermijnen voor zakelijke documenten vereisten bijv. dat vele documenten incl. de daarin opgenomen persoonsgegevens langdurig worden opgeslagen.

Verdere verwerkingstaken op basis van rechtelijke voorschriften omvatten evt. de preventie van witwassen, het verhinderen, bestrijden en oplossen van financiering van terrorisme, het voldoen aan de belastingtechnische controle- en meldplichten, identiteitscontrole en vergelijking met anti-terrorismelijsten.

Wettelijke maatregelen of maatregelen van overheidswege kunnen het nodig maken dat persoonsgegevens worden verwerkt en in het bijzonder openbaar gemaakt. Hiertoe behoren maatregelen in het kader van strafvervolging, verzamelen van bewijs, uitvoeren of verdedigen van civielrechtelijke aanspraken of controles door ambtenaren van de belastingdienst en/of toezichthouders.

3.3 Verwerking ter behartiging van gerechtigde belangen van de TOPMOTIVE Groep of van derden conform art. 6 alinea 1 regel 1 lid f) DSGVO

Als klant of zakelijke partner bent u gewend aan een samenwerking vol vertrouwen. Naast het vervullen van overeenkomsten met u, het uitvoeren van precontractuele maatregelen en het vervullen van wettelijke verplichtingen of het behartigen van openbare belangen verwerken we persoonsgegevens om de gerechtigde belangen van onszelf of derden te behartigen. Rechtsgrond hiervoor is art. 6 alinea 1 regel 1 lid f) DSGVO. De verwerkingstaken omvatten vooral:

 • Algemeen contactonderhoud in het kader van een bestaande zakelijke betrekking
 • Algemene interne en externe communicatie • Compliance-maatregelen incl. interne en externe
 • Gegevensuitwisseling met verbonden bedrijven voor het optimaliseren van het aanbod aan goederen en diensten en voor het verbeteren van processen en structuren
 • Beperkte opslag van persoonsgegevens in plaats van verwijdering conform § 35 BDSG-neu
 • Binnenhalen van aanbiedingen voor kredietverzekeringen en afsluiten van kredietverzekeringen ter vermindering van het economische risico
 • Binnenhalen van informatie en gegevensuitwisseling met kredietregistratiebureaus, onder andere ter vermindering van het economische risico en ter garantie van betalingsdoelen
 • Uitoefening of verdediging van juridische aanspraken
 • Garantie van de IT- en gegevensveiligheid incl. maatregelen voor het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de gegevens • Maatregelen voor bedrijfssturing zoals het registreren van kosten, controlling van interne en externe berichten, interne revisie
 • In uitzonderingsgevallen meeluisteren met telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden of in het kader van de kwaliteitscontrole
 • Kwaliteitsmanagement, bewaking en optimalisatie van bedrijfsprocessen
 • Risico- en noodgevallenbeheer evenals verschillende veiligheidsmaatregelen incl. maatregelen voor het waarborgen van het huisrecht
 • Statistische analyse en behoeftenanalyes voor optimalisatie van het aanbod, de beschikbaarheid van goederen en diensten en voor directe klantaanspraken
 • Statistische analyses voor bereikmeting bij nieuwsbrieven (bijv. openingspercentage)
 • Taken in het belang van de gebouw- en installatieveiligheid incl. toegangssturing en -protocollering
 • Videobewaking in het kader van de waarborg van het huisrecht, ter verhindering en vervolging van strafbare daden en ter bescherming van het eigendom van de TOPMOTIVE Groep en derden

In order to safeguard our own legitimate interests, we may supplement the data stored by us with data stored in publicly accessible sources or with data collected from third parties (e.g. credit agencies, address publishers or authorities).

Verder verwerken we persoonsgegevens voor marketingdoeleinden zoals markt- of opinieonderzoek. Contact voor reclamedoeleinden vindt persoonlijk plaats per telefoon of post. Voor zover u bij ons goederen heeft gekocht of diensten heeft afgenomen, verwerken we evt. uw e-mailadres om u informatie per e-mail te sturen over vergelijkbare producten en diensten. Voor zover de wetgever toestemming vereist, zullen we hierom verzoeken. In het kader van de wettelijke voorschriften wisselen we daarbij ook persoonsgegevens uit met verbonden bedrijven. De verwerking in het kader van een belangenafweging vindt alleen plaats als u hier geen bezwaar tegen heeft gemaakt en de wetgever geen expliciete toestemming vereist. Over uw recht van verzet conform art. 21 DSGVO informeren we u hieronder verder afzonderlijk.

3.4 Verwerking op basis van uw expliciete toestemming conform art. 6 alinea 1 regel 1 lid a) DSGVO

Bepaalde verwerkingstaken kunnen het nodig maken dat we uw toestemming nodig hebben. Rechtsgrond voor een dergelijke verwerkingstaak is art. 6 alinea 1 regel 1 lid a) DSGVO. Toestemming die voor 25-05-2018 zijn gegeven, blijven in de regel geldig. Voor zover we uw toestemming nodig hebben, zullen we u voor het geven van de toestemming informeren over de geplande verwerking. Zowel nieuwe als ook in het verleden gegeven toestemmingen kunt u op elk moment met toekomstige werking intrekken. Het intrekken van een toestemming heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot het moment van intrekken.

4. WELKE CATEGORIEËN ONTVANGERS HEBBEN TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS RESP. AAN WIE WORDEN DEZE GEGEVENS DOORGEGEVEN?

TBinnen de TOPMOTIVE Groep hebben de plekken toegang tot uw persoonsgegevens die deze gegevens nodig hebben in het kader van hun beroepsmatige taken en voor het uitvoeren van de onder punt 3 beschreven verwerking. Uw persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan plekken buiten de TOPMOTIVE Groep voor zover dit wettelijk toegestaan is en nodig is in het kader van de onder punt 3 genoemde verwerkingen. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht voor reclamedoeleinden of voor markt- en opinieonderzoek.

5. HOE LANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS OPGESLAGEN DOOR DE TOPMOTIVE GROEP?

De TOPMOTIVE Groep verwerkt uw persoonsgegevens zolang dit vereist is in het kader van de zakelijke betrekking, incl. precontractuele maatregelen en voor het vervullen van wettelijke verplichtingen.

Bovendien is de TOPMOTIVE Groep verplicht zich te houden aan handels- en fiscaalrechtelijke bewaartermijnen. Deze vloeien in het bijzonder voort uit het handelsrechtboek, de belastingwet en de witwaswet en bedragen tot 10 jaar na afloop van de zakelijke relatie of de voorbereiding van de overeenkomst.

Op basis van verdere wettelijke voorschriften kan een hier bovenuit stijgende opslag vereist zijn voor het behouden van bewijsmiddelen. De §§ 195 van het Duitse Burgerlijk Wetboek voorzien in verjaringstermijnen tot 30 jaar, waarbij de regelmatige verjaringstermijn drie jaar bedraagt.

Als de bovengenoemde termijnen zijn afgelopen, worden de persoonsgegevens regelmatig verwijderd. Uitzonderingen hierop zijn er alleen als de verdere verwerking vereist is in het kader van een gerechtigd belang conform punt 3 c). Een dergelijk belang kan volgens § 35 BDSG-neu ook aanwezig zijn als een verwijdering vanwege de bijzondere soort opslag niet of alleen met in verhouding zeer hoge inspanningen mogelijk is en het belang van de betroffen persoon bij de verwijdering slechts als gering kan worden gezien. Op de plek van een verwijdering treedt een beperking van de verwerking door geschikte technische en organisatorische maatregelen.

6. ALS UW PERSOONSGEGEVENS NAAR EEN ANDER LAND OF EEN INTERNATIONALE ORGANISATIE DOORGESTUURD?

De verwerking van persoonsgegevens door de TOPMOTIVE Groep vindt in principe in Duitsland resp. in de Europese Unie plaats. Een overdracht aan dienstverleners, verbonden bedrijven of andere derden buiten de Europese Unie vindt in het kader van de wettelijke voorschriften in principe alleen plaats als:

 • u ons hiervoor een concrete toestemming heeft gegeven
 • dit vereist is voor het uitvoeren van een overeenkomst met u of voor precontractuele maatregelen (bijv. levering aan een adres buiten de Europese Unie)
 • het vereist is voor het afsluiten of nakomen van een in uw belang liggende overeenkomst
 • een overeenkomstige wettelijke verplichting of een belangrijk openbaar belang hierbij aanwezig is
 • het vereist is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte
 • het in het kader van gerechtigde belangen van de TOPMOTIVE Groep of een verbonden onderneming vereist is (geschikt beveiligingsniveau)
 • het om een orderverwerking gaat (geschikt beveiligingsniveau)

 

7. WELKE RECHTEN TOT GEGEVENSBESCHERMING HEEFT U?

Als betroffen persoon heeft u verschillende rechten die u onder bepaalde voorwaarden kunt doen gelden bij de TOPMOTIVE Groep, Deze omvatten

 • het recht op informatie (art. 15 DSGVO)
 • het recht op rectificatie (art. 16 DSGVO)
 • het recht op verwijdering (art. 17 DSGVO)
 • het recht op beperking van de verwerking (art. 18 DSGVO)
 • het recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 DSGVO)

Bij de rechten op informatie en op verwijdering gelden beperkingen conform §§ 34 en 35 BDSG-neu.

Tegen verwerking uit gerechtigde belangen kunt u bezwaar maken (art. 21 alinea 1 DSGVO). In dit geval zullen we de verwerking beëindigen, tenzij er dwingende te beschermen redenen zijn voor de verwerking of de verwerking dient voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte. Dit geldt analoog voor een verwerking van uw persoonsgegevens voor direct mail (art. 21 alinea 2 DSGVO). Een toestemming kunt u conform art. 7 alinea 3 DSGVO op elk moment intrekken. Dit geldt ook voor toestemmingen die voor 25-05-2018 zijn gegeven. Door het intrekken van de toestemming wordt de rechtmatigheid van de vanwege de toestemming tot de intrekking uitgevoerde verwerking niet aangetast.

Bovendien heeft u recht op bezwaar bij een bevoegde instantie voor toezicht op gegevensbescherming (art. 77 DSGVO i.v.m. § 19 BDSG-neu).

Als u uw rechten wilt uitoefenen, neemt u, bij voorkeur schriftelijk, contact op met de verantwoordelijke voor gegevensbescherming van de TOPMOTIVE Groep. De contactgegevens vindt u onder punt 1.

8. BENT U VERPLICHT PERSOONSGEGEVENS TER BESCHIKKING TE STELLEN?

U moet de persoonsgegevens ter beschikking stellen die nodig zijn voor de opname en uitvoering van zakelijke betrekkingen, voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen en voor het uitvoeren van daarmee verbonden contractuele plichten. Daarnaast moet u de gegevens ter beschikking stellen waarvan de TOPMOTIVE Groep wettelijk verplicht is deze te verwerken. Zonder deze informatie zullen we regelmatig niet in staat zijn het betreffende contract met u te sluiten of dit te vervullen. Een dergelijke plicht voor beschikbaar maken van persoonsgegevens kan ook pas in het verdere verloop van een zakelijke relatie voorkomen. Het beschikbaar maken van overige persoonsgegevens is vrijwillig.

9. VINDT ER EEN AUTOMATISCH BESLUITVORMINGSPROCES PLAATS IN AFZONDERLIJKE GEVALLEN (INCLUSIEF PROFILING)?

De TOPMOTIVE Groep gebruikt in het kader van de uitvoering van overeenkomsten geautomatiseerde afzonderlijke besluiten conform art. 22 DSGVO. Bij herhaalde betalingsvertragingen wordt de mogelijkheid om met betalingstermijn te kopen, automatisch geblokkeerd. Door deze maatregel moeten wegvallende betalingen worden verminderd. De betroffen personen hebben het recht op ingrijpen van een persoon uit naam van de verantwoordelijken, op het indienen van een eigen standpunt en op aanvechten van de beslissing, In de context van selectieprocedures vindt geen geautomatiseerde beslissing in afzonderlijke gevallen plaats in de zin van art. 22 DSGVO, dat wil zeggen dat de beslissing over uw kandidatuur niet uitsluitend berust op een geautomatiseerde verwerking.

Gedeeltelijk worden persoonsgegevens ook automatisch verwerkt om bepaalde persoonlijke aspecten te analyseren (zgn. profiling). Om u gerucht te informeren over producten en diensten en u aanbiedingen te kunnen doen die passen bij uw behoeften, worden analysemechanismen gebruikt die onder andere rekening houden met de branche waar u bij hoort en de productgroepspecifieke omzetten uit het verleden.

Bijzondere categorieën van persoonsgegevens conform art. 9 DSGVO en gegevens over uw nationaliteit worden hierbij niet gebruikt.

10. INFORMATIE OVER UW RECHT VAN VERZET CONFORM ART. 21 DSGVO

Recht van verzet in afzonderlijk geval

Als u verzet aantekent, zal de TOPMOTIVE Groep de persoonsgegevens die u betreffen, niet meer verwerken, tenzij wij dwingende te beschermen redenen voor de verwerking kunnen aantonen, die uw belangen, rechten en vrijheden overtreffen, of de verwerking dient voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte.

Recht op verzet tegen verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing

De TOPMOTIVE Groep gebruikt uw persoonsgegevens voor direct marketing. U heeft het recht op elk moment verzet aan te tekenen tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketingdoeleinden. Dit geldt ook voor profiling voor zover dit in verband is met direct marketing. Tekent u verzet aan tegen de verwerking voor direct marketing, zal de TOPMOTIVE Groep uw persoonsgegevens niet meer verwerken voor deze doeleinden.

Het verzet kan in elke vorm plaatsvinden en moet worden gericht aan:

DVSE Gesellschaft für Datenverarbeitung, Service und Entwicklung mbH
Verantwoordelijke gegevensbescherming
Lise-Meitner-Straße 4
22941 Bargteheide
Duitsland

AANVULLENDE INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE

Het gebruik van onze site is mogelijk zonder opgave van persoonsgegevens. Voor het gebruik van afzonderlijke services van onze zijde, kunnen hiervoor afwijkende regelingen gelden die in dit geval hieronder afzonderlijk worden verduidelijkt. Uw persoonsgegevens (bijv. naam, adres, e-mail, telefoonnummer e.d.) worden door ons alleen verwerkt volgens de bepalingen van het Duitse recht inzake gegevensbescherming. Gegevens zijn persoonlijk als ze duidelijk kunnen worden toegewezen aan een bepaalde natuurlijke persoon. Onderstaande regelingen informeren u over de soort, de omvang en het doel van het verzamelen, het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens.

Verantwoordelijken i.d.z.v. art. 4 nr. 7 DSGVO

DVSE Gesellschaft für Datenverarbeitung, Service und Entwicklung mbH
Lise-Meitner-Straße 4
22941 Bargteheide
Duitsland

Bedrijfsleiders:
Krunoslav Bagaric, Reinhard Bleicken, Udo Knabe-Paulsen, Anja Pleus

Telefoon: +49 4532 201401
E-mail: info@topmotive.eu

Contactgegevens verantwoordelijke gegevensbescherming
DVSE Gesellschaft für Datenverarbeitung, Service und Entwicklung mbH
Verantwoordelijke gegevensbescherming
Lise-Meitner-Straße 4
22941 Bargteheide
Duitsland

Telefoon: +49 4532 201401
E-mail: info@topmotive.eu

We wijzen u erop dat gegevensoverdracht via het internet bepaalde beveiligingsrisico’s met zich meebrengt en dat een volledige bescherming tegen toegang door derden daardoor onmogelijk is.

COOKIES

We gebruiken zgn. cookies op onze sites voor het opnieuw herkennen van meervoudig gebruik van ons aanbod door dezelfde gebruiker/internetsleutelhouder. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw internetbrowser op uw computer opslaat. Ze dienen ertoe onze aanwezigheid op het internet en ons aanbod te optimaliseren. Het gaat daarbij meestal om zgn. ‘sessiecookies’ die na het einde van uw bezoek weer worden verwijderd.

Gedeeltelijk geven deze cookies echter informatie af om u automatisch weer te herkennen. Deze herkenning vindt plaats op grond van het IP-adres dat is opgeslagen in de cookie. De zo verkregen informatie dient om ons aanbod te optimaliseren en u gemakkelijkere toegang tot onze website te geven.

U kunt de installatie van cookies voorkomen door een bijbehorende instelling van uw browser; we wijzen u er echter op dat het in dit geval eventueel niet mogelijk is om alle functies van onze website volledig te gebruiken.

SERVERGEGEVENS

Om technische redenen worden o.a. de volgende gegevens geregistreerd die uw internetbrowser aan ons of aan onze webspaceprovider doorgeeft (zogenaamde serverlogfiles):

– Browsertype en -versie – Gebruikt besturingssysteem – Website van waaruit u ons bezoekt (referrer-URL) – Website die u bezoekt – Datum en tijd van het bezoek – Uw IP-adres (internet protocol)

Deze anonieme gegevens worden gescheiden opgeslagen van uw eventueel opgegeven persoonsgegevens en kunnen zo niet worden herleid tot een bepaalde persoon. Ze worden geanalyseerd voor statistische doeleinden om onze aanwezigheid op het internet en aanbod te kunnen optimaliseren.

CONTACTMOGELIJKHEID

We bieden u op onze websites de mogelijkheid contact met ons op te nemen per e-mail en/of via een contactformulier. In dit geval wordt de door de gebruiker opgegeven informatie opgeslagen voor het bewerken van zijn contactopname. De informatie wordt niet doorgegeven aan derden. Een vergelijking van de zo verkregen gegevens met gegevens die mogelijk door andere componenten van onze site zijn verzameld, vindt eveneens niet plaats.

GEBRUIK VAN GOOGLE ANALYTICS MET ANONIMISATIEFUNCTIE

Op onze sites gebruiken we Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc., 1600 Amphitheatre Partway, Mountain View, CA 94043 USA, hier ‘Google’. Google Analytics gebruikt zgn. ‘Cookies’, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en hierdoor een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken.

De door deze cookies verzamelde informatie, bijvoorbeeld tijd, plaats en frequentie van uw websitebezoek inclusief uw IP-adres worden overgedragen aan Google in de USA en daar opgeslagen.

We gebruiken op onze website Google Analytics met een IP-anonimisatiefunctie. Uw IP-adres wordt in dit geval al binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij het verdrag over de Europese Economische Ruimte door Google ingekort en daardoor geanonimiseerd.

Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van onze sites te analyseren, om report over de website-activiteiten voor ons samen te stellen en om verdere met het websitegebruik en internetgebruik verbonden diensten uit te voeren. Ook zal Google deze informatie eventueel doorgeven aan derden, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.

Google zal, volgens eigen informatie, in geen geval uw IP-adres combineren met andere gegevens van Google. U kunt de installatie van cookies voorkomen door een bijbehorende instelling van uw browsersoftware; we wijzen u er echter op dat het in dit geval eventueel niet mogelijk is om alle functies van onze website volledig te gebruiken.

Verder biedt Google voor de meestgebruikte browsers een deactiveringsoptie aan die u meer controle geeft over welke gegevens door Google worden verzameld en verwerkt. Als u deze optie activeert, wordt geen informatie over het websitebezoek doorgegeven aan Google Analytics. De activering verhindert echter niet dat informatie aan ons of aan andere door ons eventueel gebruikte webanalysediensten wordt doorgegeven. Meer informatie over de door Google beschikbaar gestelde deactiveringsoptie en voor het activeren van deze optie, krijgt u via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

GEBRUIK VAN GOOGLE MAPS

Op onze sites gebruiken we de component ‘Google Maps’ van Google Inc., 1600 Amphitheatre Partway, Mountain View, CA 94043 USA, hier ‘Google’.

Bij elke afzonderlijke oproep van de component ‘Google Maps’ wordt door Google een cookie geplaatst om bij de weergave van de pagina waarop de component ‘Google Maps’ is geïntegreerd, gebruikersinstellingen en -gegevens te verwerken. Deze cookie wordt in de regel niet verwijderd door het sluiten van de browser, maar verloopt na een bepaalde tijd indien u hem niet eerder handmatig heeft verwijderd.

Als u niet akkoord gaat met deze verwerking van uw gegevens, is het mogelijk de service van ‘Google Maps’ te deactiveren en via deze weg de overdracht van gegevens aan Google te voorkomen. Daarvoor moet u de Javascript-functie in uw browser deactiveren. We wijzen u er echter op dat u ‘Google Maps’ in dit geval niet of slechts beperkt kunt gebruiken.

Het gebruik van ‘Google Maps’ en de informatie die via ‘Google Maps’ is verkregen, vindt plaats conform de Google Gebruiksvoorwaarden http://www.google.com/intl/nl/policies/terms/regional.html

en de extra gebruiksvoorwaarden voor ‘Google Maps’ https://www.google.com/intl/nl/help/terms_maps.html

GEBRUIK VAN RECAPTCHA

Om invulformulieren op onze sites te beschermen, gebruiken we de dienst ‘reCAPTCHA’ van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna ‘Google’. Door het gebruik van deze dienst kan worden gezien of de betreffende invoer van menselijke herkomst is of door geautomatiseerde machinale verwerking als misbruik plaatsvindt.

Voor zover wij weten worden de referrer-URL, het IP-adres, het gedrag van de websitebezoeker, informatie over besturingssysteem, browser en aanwezigheidsduur, cookies, weergave-aanwijzingen en scripts, het invoergedrag van de gebruiker en muisbewegingen in het gebied van het ‘reCAPTCHA’-selectievakje aan ‘Google’ doorgegeven.

Google gebruikt de zo verkregen informatie onder andere om boeken en documenten te digitaliseren en diensten als Google Street View en Google Maps te optimaliseren (bijv. huisnummer- en straatnaamherkenning).

Het in het kader van ‘reCAPTCHA’ doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google, tenzij u op het moment van gebruik van de ‘reCAPTCHA’-plugin bent aangemeld bij uw Google account. Als u deze overdracht en opslag van gegevens over u en uw gedrag op onze website door ‘Google’ wilt voorkomen, moet u bij ‘Google’ uitloggen voordat u onze site bezoekt of de reCAPTCHA-plugin gebruikt.

Het gebruik van de informatie die is verkregen via de dienst ‘reCAPTCHA’ vindt plaats volgens de Google Gebruiksvoorwaarden: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/

GEBRUIK VAN FACEBOOK-COMPONENTEN

We gebruiken op onze site componenten van de aanbieder facebook.com. Facebook is een service van facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Bij elke afzonderlijke opening van onze website die met een dergelijk component is uitgerust, zorgt deze component ervoor dat de door u gebruikte browser een overeenkomstige weergave van de componenten van Facebook downloadt. Door dit proces wordt Facebook geïnformeerd welke concrete pagina’s van onze aanwezigheid op het internet u net heeft bezocht.

Als u onze pagina’s opent en tegelijkertijd bent ingelogd bij Facebook, herkent Facebook door de informatie die door de componenten is verzameld, welke concrete pagina u bezoekt en wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke account op Facebook. Klik u bijv. op de ‘Vind ik leuk’-knop of voert u opmerkingen in, dan wordt deze informatie overgedragen naar uw persoonlijke gebruikersaccount op Facebook en daar opgeslagen. Bovendien wordt de informatie dat u onze site heeft bezocht, doorgegeven aan Facebook. Dit gebeurt onafhankelijk van of u op de componenten klikt of niet.

Als u deze overdracht en opslag van gegevens over u en uw gedrag op onze website door Facebook wilt voorkomen, moet u bij Facebook uitloggen voordat u onze site bezoekt. De gegevensbeschermingsverklaring van Facebook geeft hier meer informatie over, met name over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, over uw rechten hierbij en over de instellingsmogelijkheden voor het beschermen van uw privésfeer: https://nl-nl.facebook.com/about/privacy/

Een overzicht van de Facebook-plugins vindt uophttps://developers.facebook.com/docs/plugins/

GEBRUIK VAN XING-AANBEVELINGSCOMPONENTEN

We gebruiken op onze site componenten van het netwerk XING.com. Deze componenten zijn een service van XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland. Bij elke afzonderlijke opening van onze website die met een dergelijk component is uitgerust, zorgt deze component ervoor dat de door u gebruikte browser een overeenkomstige weergave van de componenten van XING downloadt.

Naar ons weten worden door XING geen persoonsgegevens van de gebruiker over het openen van onze website opgeslagen. Eveneens slaat XING geen IP-adressen op. Daarnaast vindt ook geen analyse van het gebruiksgedrag over het gebruik van cookies in samenhang met de ‘XING Share-knop’ plaats. Meer informatie hierover vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring voor de XING Share-knop op: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

GEBRUIK VAN LINKEDIN-AANBEVELINGSCOMPONENTEN

We gebruiken op onze site componenten van het netwerk LinkedIn. LinkedIn is een service van LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Bij elke afzonderlijke opening van onze website die met een dergelijk component is uitgerust, zorgt deze component ervoor dat de door u gebruikte browser een overeenkomstige weergave van de componenten van LinkeId downloadt.

Door dit proces wordt LinkedIn geïnformeerd welke concrete pagina’s van onze aanwezigheid op het internet u net heeft bezocht. Als u op de LinkedIn ‘Recommend-knop’ klikt terwijl u bent ingelogd bij uw LinkedIn-account, kunt u inhoud van onze pagina’s koppelen aan uw LinkedIn-profiel. Daardoor is LinkedIn in staat de bezoekers van onze sites toe te wijzen aan hun LinkedIn-gebruikersaccount.

We hebben geen invloed op de gegevens die LinkedIn hierdoor verzamelt of op de omvang van deze door LinkedIn verzamelde gegevens. Ook hebben we geen kennis van de inhoud van de aan LinkedIn doorgegeven gegevens. Details over de gegevensverzameling door LinkedIn en uw rechten en instellingsmogelijkheden kunt u vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van LinkedIn. Deze verklaring vindt u op http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

OPENBAARMAKING VAN VACATURES/ONLINE VACATURES

Uw sollicitatiegegevens worden voor doeleinden van het afhandelen van de sollicitatieprocedure elektronisch door ons verzameld en verwerkt. Als na uw sollicitatie een arbeidscontract wordt afgesloten, kunnen uw doorgegeven gegevens voor de gewoonlijke organisatie- en beheerprocessen worden opgeslagen in uw personeelsdossier onder naleving van de geldende wettelijke voorschriften.

Het verwijderen van de door u doorgegeven gegevens vindt bij een afwijzing van uw sollicitatie automatisch plaats twee maanden na bekendmaking van de afwijzing. Dit geldt niet als vanwege wettelijke vereisten (bijvoorbeeld bewijsplicht volgens de algemene wet gelijke behandeling) een langere opslag nodig is of als u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor een langere opslag in onze database met geïnteresseerden.

INFORMATIE/HERROEPING/VERWIJDERING

U kunt vanwege de Duitse wet inzake gegevensbescherming contact met ons opnemen bij vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens en hun correctie, blokkering, verwijdering of het herroepen van een gegeven toestemming. We wijzen u erop dat u recht heeft op correctie van verkeerde gegevens of verwijdering van persoonsgegevens als er geen wettelijke bewaarplicht is hiervoor.


De ‘Aanvullende informatie’ voor het gebruik van deze website is opgesteld door de generator voor gegevensbeschermingsverklaringen van advocatenkantoor Weiß & Partner.